Black Ribbon

ส่งงานออนไลน์ และตรวจสอบการส่งงาน 2/2552

การส่งงานระบบใหม่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  เนื่องจากว่าในที่ผ่านมามีการส่งงานออนไลน์ของนักเรียน  แต่ปรากฎว่าการนำรายชื่อผู้ส่งงานมาแสดงผลไม่สามารถทำได้  แต่ตอนนี้ครูผู้สอนได้ทำการปรับปรุงใหม่แล้ว  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตรวจสอบการส่งงานได้แล้วครับ


ส่งงานออนไลน์
-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6ตรวจสอบการส่งงาน
-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

{jcomments off}

 

ขั้นตอนในการส่งงานออนไลน์  ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-สกุล
2.  ชั้น  โดยเลืกจากรายการกำหนดไว้
3.  เลขที่
4.  อีเมล์:
รหัสประจำตัวนักเรียน@ppu.ac.th นักเรียนต้องกรอกเพราะเมื่อครูผู้สอนตรวจแล้วจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล
5.  ส่งงานในรายวิชา: เลือกรายวิชาที่ต้องการส่ง
6.  แนบไฟล์งาน: ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อไปเลือกไฟล์ที่ต้องการทซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์
7.  คลิกที่ปุ่ม ส่งงาน (อย่าลืมตรวจสอบว่าในช่องหน้าปุ่ม Browse มีชื่อไฟล์ของนักเรียนอยู่ไหม)
8.  ส่งสำเนาไปยังอีเมล์ผู้ส่ง คือ  นอกจากส่งงานให้ครูผู้สอนแล้วนักเรียนจะส่งเข้าเมลนักเรียนหรือไม่ (ควรเลือกเพื่อตรวจสอบความภุฏต้องข้องการส่งงานออนไลน์)
เมื่อคลิกที่ปุ่ม ส่งงาน แล้วรอสักครู่ระบบจะแจ้งมาว่า 
ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ชื่อไฟล์ : การส่งงานแบบแนบไฟล์ไปกับอีเมล์เรียบร้อยแล้วครับ  ยินดีด้วย ส่งงานเรียบร้อยแล้วครับ
 

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
© 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper