Black Ribbon

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

      ในระหว่างวันที่  3 – 5  มิถุนายน  2553 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ที่เทศบาลเมืองตาก  จังหวัดตาก  เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  7 – 8  และเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งในงานนี้ผมก็ได้เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานของครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการยอดเยี่ยม  งานนี้ก็ได้รับความรู้  ประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชการ  ตลอดจนได้พบเพื่อนร่วมวิชาชีพจากจังหวัดต่าง ๆ คุณครูท่านใดที่เข้าร่วมงานครั้งนี้เข้ามาให้ข้อเสนอแนะกันได้นะครับ

      นอกจากการนำผลงานของผมไปเผยแพร่แล้วนั้น  ผมก็ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  "ปั้นน้ำให้เป็นปุ๋ย"  งานนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินมาครับ

 

 

{gallery picture2012/eduTak}

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
© 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper