บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจเพื่อเสนองาน เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม อธิบายโครงสร้างหลักของโปรแกรม  เรียกใช้คำสั่งในการตกแต่งตัวอักษร  จัดทำรูปภาพบนเว็บเพจได้  สามารถเรียกใช้คำสั่งเส้นคั่น   ทำการลิงค์ภายในและภายนอกเว็บได้   ตลอดจนสามารถเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเฟรมตกแต่งเว็บได้
เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม  และเข้าใจหน้าที่การทำงานของ  รู้จักประเภทและชนิดของคำสั่ง สามารถใช้โปรแกรมในการประมวลผลและนำเสนอเว็บไซต์ ตลอดจนสามารถแพร่แพร่เว็บไซต์ของตนเองได้  เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาและการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น  และสามารถจัดทำชิ้นงานหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  อย่างมีจิตสำนึก

เนื้อหามี  4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

1)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

2)  การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

3)  การเชื่อมโยงเว็บเพจ

4)  การสร้างและการจัดเก็บเว็บเพจ


เนื้อหาแบ่งออกเป็น  7  บท ดังนี้

บทที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

-  อินเตอร์เน็ต

-  โดเมนเนม

-  ภาษา  HTML

-  ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเพจ

-  ข้อแนะนำในการสร้างเว็บเพจ

 

บทที่  2  การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

-  แนะนำโปรแกรม  Macromedia Dreamweaver 8

-  การติดตั้งโปแกรม  Macromedia Dreamweaver 8

-  การเรียกใช้โปแกรม Macromedia Dreamweaver 8

-  ส่วนประกอบของโปรแกรม

-  การเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์และเว็บเพจ

-  การทดสอบหน้าเว็บเพจ

 

บทที่  3  การใช้ข้อความในเว็บเพจ

-  การปรับเปลี่ยนภาษา

-  การพิมพ์ข้อความบนหน้าเว็บเพจ

-  การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

-  การจัดรูปแบบข้อความ

 

บทที่  4  การใช้กราฟิกในเว็บเพจ

-  รูปแบบของภาพกราฟิกที่ใช้งานบนเว็บไซต์

-  การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ

-  การปรับขนาดรูปภาพ

-  การจัดตำแหน่งรูปภาพ

-  การใส่เส้นขอบให้กับรูปภาพ

-  การนำรูปภาพมาสร้างเป็นภาพพื้นหลัง

-  การจองพื้นที่ว่างบนหน้าเว็บเพจให้กับรูปภาพ

 

บทที่  5  ตารางกับการสร้างเว็บเพ

-  การสร้างตารางบนเว็บเพจ

-  การใส่ข้อมูลลงในตาราง

-  การปรับขนาดของตาราง

-  การเลือกตาราง

-  การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง

-  การจัดเรียงข้อมูลในตาราง

-  การจัดการแถว  คอลัมน์และเซลล์

-  การตกแต่งตาราง

-  การสร้างตารางซ้อนตาราง

-  การสร้างตารางอัตโนมัติ

 

บทที่  6  การเชื่อมโยงเว็บเพจ

-  การเชื่อมโยง

-  การเชื่อมโยงแบบต่าง ๆ

-  กำหนดลักษณะเพจใหม่ที่เชื่อมโยง

-  การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ

-  การเชื่อมโยงภายนอกเว็บเพจ

 

บทที่  7  การเผยแพร่เว็บไซต์

-  การสมัครขอพื้นที่ฟรี

-  การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

-  การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม  Cute FTP 8 Professional

-  การทดสอบผลการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์   


เริ่มเรียนคลิกที่นี่ครับ

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
© 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper