Black Ribbon

ภาษา HTML

ภาษา HTML (Hyper Text Markup Languang)


HTML ย่อมาจากคำว่า Hyper Text Markup Languange เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจเพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ สามารถแปลงคำสั่งและ แสดงผลเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง มีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์มากกว่า 10 โปรแกรมที่สามารถอ่านรือเข้าในภาษา HTML ซึ่งเป็นข้อความกับรหัสที่อยู่ในเครื่องหมาย  < > และมีนามสกุลเป็น .html โดยเมื่อราเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เราจะไม่สามารถพบรหัสเหล่านี้ได้เลยบนจอภาพ แต่รหัสเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่บอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของเราว่า รูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร รวมไปถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือลิ้งค์ ที่เชื่อมโยงไปยังเพจอื่นๆ  สำหรับการสร้างไฟล์ HTML จะต้องอาศัยโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็น Text Editor โดยเราจะใช้โปรแกรมเหล่านี้สำหรับเขียนคำสั่งต่างๆ หรือรายละเอียดของข้อมูล ที่ต้องการแสดงผลบนจอภาพ และเก็บเป็่นไฟล์โดยจะต้องมีนามสกุลเป็น .html จากนั้นก็ทดสอบไฟล์ในโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ต่อไป แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโปรแกรม ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งเอง ได้แก่ Macromedia Dreamweaver, Fronpage, Netscapeฯลฯ

 

โครงสร้างหลักของภาษา HTML
การเขียนโปรแกรมภาษา HTML มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ข้อความที่จะพิมพ์ และส่วนที่เป็นคำสั่ง ส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการรูปร่าง และรูปแบบของตัวอักษรและเอกสารจะเรียกว่า แท็ก (TAG) และส่วนที่เป็นคำสั่งแท็ก (TAG) นี้จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมาย < > ทุกคำสั่ง เช่น <BR>, <BODY>,<HEAD> เป็นต้น
รูปแบบของแท็ก (TAG) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. รูปแบบคำสั่งที่มีเพียงคำสั่งเดียวหรือมีเพียงแท็กเดียว (TAG) ก็สามารถใช้งานได้ เช่น <BR>
2. รูปแบบคำสั่งที่เป็นสองส่วนหรือแท็กคู่ คือมีส่วนเริ่มต้นและต้องมีส่วนขบของคำสั่งถึงจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยส่วนจบของคำสั่งจะมีเครื่องหมาย Slash ( / ) ไว้หน้าแท็ก คำสั่งนั้น เช่น <HTML>………………</HTML>
การเขียนโปรแกรมภาษา HTML จะมีโครงสร้างหลักและการจัดวางคำสั่งหลักที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก โดยจะประกอบด้วยคำสั่งหลัก ๆ อยู่ 4 คำสั่งด้วยกันดังนี้

<HTML>………</HTML> เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML
<HEAD>………</HEAD > เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วนหัวเรื่อง
<TITLE>……</TITLE> เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดข้อความที่ต้องการนำมาแสดงผลบนแถบหัวเรื่อง คำสั่งนี้จะอยู่ภายในคำสั่งส่วน <HEAD>…</HEAD > โดยกำหนดความยาวตัวอักษรได้ไม่เกิน 64 ตัวอักษร
<BODY>………</BODY> เป็นคำสั่งที่กำหนดข้อความและรูปแบบของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับปรับแต่งเอกสารที่จะนำเสนอออกทางจอภาพ
ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างภาษา HTML


Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
© 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper